Sunday, February 27, 2011

Fabula Facilis: Feles et Venus


Adulescens formosus felem habet.
Feles delicium eius est.
Adule
scens Venerem orat,
"Felem meam in feminam muta!"
Dea cupiditatis eius miserta est.
Felem in puellam convertit.
Puella valde speciosa est!
Amator puellam domum abducit.
Venus sic cogitat,
"Si felis facies mutata est,
mores eius quoque mutati sunt?"
Venus in medium murem constituit.
Puella murem aspicit.
Formae humanae oblita est,
et murem capere vult.
In murem invadit!
Super hac re indignata,
Venus denuo eam in felem mutat.
Fabula docet:
Si homo personam mutat,
mores tamen retinet eosdem.


This story is based on 397. Feles et Venus.

Feles et Venus

Click here for a SLIDESHOW of all the Tenniel-Wolf images.

feles - cat
et - and
Venus - Venus
adulescens - young person, young man
formosus - handsome, beautiful
habeo - have
delicium - darling, delight
is - he/she/it
sum - be, exist
oro - beg, pray, ask for
meus - my, mine
in - in, into
femina - female, woman
muto - change, transform
dea - goddess
cupiditas - desire
misereor - feel pity, show mercy
in - in, into
puella - girl, young woman
converto - change, convert
valde - very, strongly
speciosus - attractive, pretty
amator - lover
domus - home
abduco - lead away, take
sic - thus, in this way
cogito - think
si - if
facies - face, appearance
mos - character, habits
quoque - also
medius - middle, middle of something
mus - mouse
constituo - set up, place, locate
aspicio - see, notice
forma - shape, form
humanus - human
obliviscor - forget
capio - catch, grab
volo - will, wish, want
invado - attack, rush into
super - over, concerning
hic - this, this one
res - thing, business
indignor - scorn, be indignant
denuo - once again, anew
fabula - story, tale, fable
doceo - teach
homo - person, man
tamen - however, but
retineo - keep, hold onto, retain
idem - the same

M0397 Perry050

Friday, February 25, 2011

Fabula Facilis: Cornix et Canis


Cornix Minervae sacrificat,
et canem ad epulum invitat.
At canis cornici dicit,
"Quid frustra sacrificas?
Dea te odit,
et tibi augurii fidem detrahit:
tibi uni, ex avibus omnibus."
Cornix cani dicit,
"Idcirco magis Minervae sacrifico:
hoc modo mihi reconciliabitur!"

This story is based on 444. Cornix et Canis.
Cornix et Canis

Click here for a SLIDESHOW of all the Medici Aesop images.
cornix - crow
et - and
canis - dog
Minerva - Minerva, Athena
sacrifico - sacrifice, make a sacrifice
ad - to, towards
epulum - feast, banquet
invito - invite
at - but
dico - say
quid - why, for what reason
frustra - in vain, for no reason
dea - goddess
tu - you
odi - hate
tu - you
augurium - augury, divination
fides - faith, trust
detraho - remove, take away
unus - alone, only
ex - from, out of, of
avis - bird
omnis - all, every
idcirco - for that reason, therefore
magis - more, all the more
hic - this, this one
modus - way, manner, mode
reconcilio - restore, reconcile
M0444 Perry127

Wednesday, February 23, 2011

Fabula Facilis: Formica et Gallina

Gallina campos perambulat,
cum pullis suis.
Gallina in formicas incidit.
Gallina pullis clamat,
"Huc, huc adeste et comedite!
Istae bestiolae
dapem vobis praebet optimam."
Pulli iussa matris peragunt,
et formicas strenuo ore comedunt.
Gallina quoque escam dulcem carpit.
Sed interea gallina tristis fit,
et querelas tristes sic effundit:
"Vos educo, o pulli miselli,
et alimentis exquisitis expleo,
sed herus avidus vos omnes vorabit,
bene saginatos!
Heu ventres hominum flagitiosi!
Heu gula! Heu scelus!
Tam formosas aves
coquunt et comedunt homines!
Tam innocentes victimas iugulant!”
Interea formica una,
quae necem evitavit
in alto ramo arboris proximae,
gallinae querelas audit,
et sic respondet,
"Impudens es, O gallina!
Tam severe nunc expostulas
de hominum crudelitate,
sed tu ipsa crudelior eis es!
Gentem formicarum universam deles,
prandio uno!"
Fabula docet:
Si alios damnas,
te inspice prius.

This story is based on 647. Formica et Gallina.


M0647 (not in Perry)

Monday, February 21, 2011

Fabula Facilis: Minerva et Naufragus


Dives Atheniensis olim navigat.
Tempestas ingens exorta est,
et subversa est navis!
Omnes reliqui natatu se servant.
Sed Atheniensis Minervam invocat:
"O Dea, sescenta tibi promitto,
si me ex undis eripis!"
Unus ex naufragis adnatat et dicit,
"Cum Minerva, tu quoque manus move!"

This story is based on 790. Minerva et Naufragus.Minerva - Minerva, Athena
et - and
naufragus - shipwrecked man
dives - rich, rich man
Atheniensis - Athenian
olim - once, once upon a time
navigo - sail, travel by sea
tempestas - storm
ingens - huge, great
exorior - rise, arise
subverto - overturn, subvert
navis - ship
omnis - all, whole, every
reliquus - rest, remaining, surviving
natatus - swimming
se - reflexive pronoun
servo - save, protect, store
sed - but
invoco - call upon, summon
O - o! oh!
dea - goddess
sescenta - 600
tu - you
promitto - promise
si - if
ego - I, me
ex - from, out of
unda - wave
eripio - snatch out, rescue
unus - one
adnato - swim up, swim to
dico - say, speak
cum - with, together with
quoque - also
manus - hand
moveo - move, set in motion
M0790 Perry030

Thursday, February 17, 2011

Fabula Facilis: Porcellus et Testamentum


Ecce porcellus tristis.
Parentes eius mortui sunt!
Ingenti clamore,
porcellus mortem parentum deflet.
Tunc testamenti tabulas legit:
magnus glandis acervus ei relinquitur,
et multi farinae modii.
Porcellus obticescit,
et non amplius flet.
Porci alii rogant,
"Cur non amplius fles?"
Porcellus eis dicit,
"Farina et glandes os mihi occludunt."

This story is based on 334. Porcellus et Testamentum.porcellus - piglet, little pig
et - and
testamentum - last will
ecce - behold, look
tristis - sad
parens - parent
is - he/she/it
mortuus - dead
ingens - huge, great
clamor - shouting, outcry
mors - death
defleo - weep, bewail
tunc - then
tabula - record, document, deed
lego - read
magnus - great, big
glandis - acorn
is - he/she/it
relinquo - leave, leave behind
et - and
multus - much, many
farina - flour
modius - peck, dry measure
obticesco - meet with silence
non - not, no
amplius - greater, further, more
fleo - weep
porcus - pig
alius - other, another
rogo - ask
cur - why
dico - say, speak
os - mouth
ego - I, me
occludo - shut up, close
M0334 (not in Perry)

Tuesday, February 15, 2011

Fabula Facilis: Sus Parturiens et Lupus


Sus puerpera est.
Nunc parturit!
Lupus pollicetur,
"Fetorum tuorum custos ero!"
Sus parturiens respondet,
"Obsequio tuo non egeo.
Si vis tu pius haberi, longius abi!"
Lupi benevolentia constat
non praesentia,
sed absentia.
Fabula docet:
Multi sunt,
qui suam operam pollicentur
non tui amore, sed sui;
suum quaerunt commodum,
non tuum.

This story is based on 331. Sus Parturiens et Lupus.
Picture 13

Click here for a SLIDESHOW of all the Herrick images.
sus - sow, pig
parturio - give birth, be in labor
et - and
lupus - wolf
puerpera - female in labor
sum - be, exist
nunc - now
polliceor - promise
fetus - offspring, young
tuus - your, yours
custos - guard, guardian
respondeo - reply, answer
obsequium - obedience, services
non - not, no
egeo - need, want, lack
si - if
volo - want, will, wish
tu - you
pius - faithful, deoted
habeor - be held, be considered
longe - far off, away
abeo - go away, depart
benevolentia - kindness
consto - consist
praesentia - presence
absentia - absence
sed - but
fabula - story, tale, fable
multus - much, many
qui - who, which, that
suus - reflexive possessive pronoun
opera - work, care, aid
amor - love
quaero - seek, search for
commodum - benefit, advantage

M0331 Perry547

Sunday, February 13, 2011

Fabula Facilis: Gladius in Via Iacens


Viator ambulat.
Gladius in via iacet.
In via gladium invenit.
Viator gladium interrogat,
"O gladie, quis te perdidit?"
Gladius ei tale responsum dat,
"Unus quidem me perdidit;
ego vero perdidi multos."


This story is based on 758. Gladius in Via Iacens.
gladius et viator

Click here for a SLIDESHOW of all the colored Steinhowel images.
gladius - sword
in - in, into
via - road, way
iaceo - lie, stretch out
viator - wayfarer, traveler
ambulo - walk, go
invenio - find, come upon
interrogo - ask, inquire
O - o! oh!
quis - who
tu - you
perdo - lose, destroy
is - he/she/it
talis - such
responsum - reply, response
do - give
unus - one
quidem - indeed
ego - I, me
vero - truly, indeed
multus - much, many

M0758 Perry579

Friday, February 11, 2011

Fabula Facilis: Serpens et Filius Eius


Serpens filium monet,
"Mihi adsis, O fili!"
Tunc pater in alium serpentem ruit,
mordicus corripit, et glutit.
Filius patri dicit,
"Tam nefarium facinus perpetras, O pater!
Serpens ille de gente nostra est."
Pater respondet,
"Tace, fili inepte, tace.
Sic agere mihi expedit.
Serpens enim,
si serpentem non devoret,
draco non fit."
Fabula docet:
Homines potentes crescere solent
ex alienis cladibus.

This story is based on 615. Serpens et Filius Eius.


serpens - snake
et - and
filius - son
is - he/she/it
moneo - warn, remind
ego - I, me
adsum - be present, attend
O - o! oh!
tunc - then
pater - father
in - in, into
alius - other, another
ruo - rush, rush at, attack
mordicus - with the teeth, by biting
corripio - snatch, grap, seize
glutio - swallow, gulp
dico - say, speak
tam - so, such
nefarius - wicked, criminal
facinus - crime, misdeed
perpetro - accomplish, carry out
ille - that, that one
de - from, about
gens - clan, tribe, species
noster - our, ours
sum - be, exist
respondeo - answer, reply
taceo - be silent, shut up
ineptus - foolish, silly
sic - thus, in this way
ago - do, act, lead
expedio - be expedient, set free
enim - for, the fact is
si - if
non - not, no
devoro - consume, eat up
draco - dragon
fio - become
fabula - story, tale, fable
doceo - teach
homo - person, man
potens - powerful, capable
cresco - grow, increase
soleo - be accustomed, usually
ex - from, out from
alienus - belonging to another
clades - disaster, ruin, calamity
M0615 (not in Perry)

Wednesday, February 09, 2011

Fabula Facilis: Pisces e Sartagine Exsilientes


Ecce pisces vivi!
Sed in sartagine ferventi oleo coquuntur.
Piscium unus dicit,
"Hinc fugere debemus, fratres!
Si non fugimus, perimus!"
Tunc omnes pariter e sartagine exsiliunt.
Sed in ardentes prunas decidunt.
Pisces igitur dolore maiori affecti sunt.
Damnant saltum suum, et dicunt,
"Nunc morte perimus atrocissima!"

This story is based on 579. Pisces e Sartagine Exsilientes.


ecce - behold, look
piscis - fish
vivus - alive
sed - but
in - in, into
sartago - frying pan
fervens - very hot, boiling, burning
oleum - oil
coquo - cook
unus - one
dico - say, speak
hinc - from this place, hence
fugio - flee, run away
debeo - must, ought
frater - brother
si - if
non - not, no
pereo - perish, die
tunc - then
omnis - all, whole, every
pariter - equally, together
ex - from, out from
exsilio - jump out, leap out
ardens - burning, glowing, on fire
pruna - charcoal, live coal
decido - fall down
igitur - therefore
dolor - pain
maior - greater, larger
affectus - affected, hurt
damno - condemn, curse
saltus - leap, jump
suus - reflexive possessive adjective
nunc - now
mors - death
atrox - savage, cruel, terrible
M0579 Perry725

Monday, February 07, 2011

Fabula Facilis: Mors et Pauper


Pauper lignorum fasciculum humeris portat.
Longo deinde itinere fatigatus est.
Onere se levat et humi considit.
Tunc flebili voce advocat Mortem,
"O Mors, mihi adsis!"
Illa continuo adest et interrogat,
"Quid vis tu?"
Respondet pauper,
"Ego te advoco ut me adiuves:
humi tolle hunc fascem mihi!"
Fabula docet:
Adeo etiam in miseris,
homines mortales vitam amant.

This story is based on 816. Mors et Pauper.
Senex et Mors

Click here for a SLIDESHOW of all the Aesop 1660 images.
mors - death
et - and
pauper - poor man
lignum - wood, firewood
fasciculus - bundle
humerus - shoulder
porto - carry, bear
longus - long, lengthy
deinde - then, next
iter - journey, way
fatigatus - exhausted, fatigued
sum - be, exist
onus - burden, weight
se - reflexive pronoun
levo - release, lighten, relieve
humus - ground
consido - sit down
tunc - then
flebilis - tearful, weeping
vox - voice
advoco - call upon, summon
]o - o! oh!
ego - I, me
adsum - be present, attend
ille - that, that one
continuo - continuously, immediately
interrogo - ask, inquire
quid - what
volo - want, wish, will
tu - you
respondeo - answer, reply
ut - so, so that, in order to
adiuvo - help, assist
tollo - pick up
hic - this, this one
fascis - bundle
fabula - story, tale, fable
doceo - teach
adeo - indeed, truly
etiam - even
miser - wretched, unfortunate, unlucky
homo - person, man
mortalis - mortal
vita - life
amo - love
M0816 Perry060

Saturday, February 05, 2011

Fabula Facilis: Ceres et Rusticus


Rusticus quidam a Cerere sic impetrat:
"O dea, da mihi triticum absque aristis!
Tritici aristae valde asperae sunt,
et metentium triturantiumque manus laedunt."
Sed ubi triticum maturescit absque aristis,
aves minutae triticum omne comedunt.
Tum rusticus dicit,
"Quam digna patior!
Parvae commoditatis causa,
emolumenta maxima perdidi!"

This story is based on 800. Ceres et Rusticus.


Ceres - Ceres, Demeter
et - and
rusticus - countryman, farmer
quidam - certain, a
a - from
sic - thus, in this way
impetro - obtain by asking, request
o - o! oh!
dea - goddess
do - give
ego - I, mihi
triticum - wheat
absque - without, apart from
arista - beard of an ear of grain
valde - strongly, very
asper - rough, shaggy, pointed
sum - be, exist
meto - harvest, glean
trituro - thresh
manus - hand
laedo - hurt, injure
sed - but
ubi - when, where
maturesco - ripen, grow ripe
avis - bird
minutus - small, tiny
omnis - all, every, entire
comedo - eat, consum
tum - then
dico - say, speak
quam - how
dignus - worthy
patior - suffer, endure
parvus - small
commoditas - convenience
cause - reason, sake
emolumentum - advantage, benefit
maximus - greatest, very large
perdo - lose
M0800 (not in Perry)

Thursday, February 03, 2011

Fabula Facilis: Pavo Deplumatus


Pavo mansuetus et curialis est,
et plumis pulchris ornatus.
Pavo inter ceteras aves distinctus est;
quam diversi eius colores sunt!
Pavo ad avium congregationem venit.
Corvus quoque venit et pavoni dicit,
"O pavo, da mihi pennas duas."
Pavo interrogat,
"Quid facies pro me?"
Corvus respondet,
"Alta voce coram avibus te laudabo!"
Pavo pennas suas corvo concedit.
Similiter cornix petit et impetrat;
sic cuculus facit et multae aliae aves.
Denique pavo totus deplumatus remanet.
Debet pullos suos alis protegere,
sed non potest, quia pennas non habet.
Supervenit frigus et pavo perit.
Pulli ab eo recedunt,
et vivunt prout possunt.

This story is based on 546. Pavo Deplumatus.


pavo - peacock
deplumatus - stripped, plucked
mansuetus - gentle, mild
et - and
curialis - courtly, polite
sum - be, exist
pluma - feather
pulcher - pretty, beautiful
ornatus - decorated, adorned
inter - among
ceterus - other, remaining
avis - bird
distinctus - distinguished, distinct
quam - how
diversus - various, diverse
is - he/she/is
color - color
ad - towards
congregatio - gathering, flocking together
venio - come
corvus - raven, crow
quoque - also
dico - say, speak
o - oh! o!
do - give
ego - I, me
penna - feather, wing
duo - two
interrogo - inquire, ask
quid - what
facio - do, make
pro - for, before, on behalf of
respondeo - answer, reply
altus - high, loud
vox - voice
coram - in the presence of
tu - you
laudo - praise
concedo - grant, concede, give
similiter - likewise, similarly
cornix - crow
peto - ask, beg
impetro - obtain by asking
sic - thus, in this way, so
cuculus - cuckoo
multus - much, many
alius - other, another
denique - finally, in the end
totus - all, whole
remaneo - remain
debeo - must, ought
pullus - chick
suus - reflexive possessive pronoun
ala - wing
protego - cover, proect
sed - but
non - not, no
possum - be able, can
quia - because
habeo - have
supervenio - arrive
frigus - cold, winter cold
pereo - perish, die
ab - from
recedo - go away, depart
vivo - live
prout - as, just as
M0546 (not in Perry)

Tuesday, February 01, 2011

Fabula Facilis: Corvus et Vulpes Mortem Simulans


Vulpes esuriens est.
Aves simplices fallere volens,
abiicit se in viam, quasi mortua.
Vulpes sic cogitat,
"Aves, me mortuam videntes,
ad me advolare non timebunt."
Corvus autem vulpem observat diligentius.
Corvus sic cogitat,
"Vulpes, ut video, etiam spirat!"
Circumvolitans, corvus vulpi dicit,
"Meus oculus
non minus subdolus est
quam cor tuum."
Fabula docet:
Fur furi manifestus est,
sicut lupus lupo.

This story is based on 439. Corvus et Vulpes Mortem Simulans.


corvus - crow
et - and
vulpes - fox
mors - death
simulo - pretend, simulate
esuriens - hungry
sum - be, exist
avis - bird
simplex - simple, simple-minded
fallo - deceive, trick
volo - want, will, wish
abiicio - throw down, cast
se - reflexive pronoun
in - in, into
via - road, path, way
quasi - as if
mortuus - dead
sic - thus, in this way
cogito - think
ego - I, me
video - see
ad - to, towards
advolo - fly, fly to
non - not, no
timeo - fear, be afraid
autem - but, however
observo - watch, observe
diligenter - carefully, attentively
ut - as
etiam - even, even now, yet
spiro - breathe
circumvolito - flutter, fly around
dico - say, speak
meus - my, mine
oculus - eye
minus - less
subdolus - tricky, sly
quam - than
cor - heart, mind
tuus - your, yours
fabula - story, tale, fable
doceo - teach
fur - thief
manifestus - clear, evidence, guilty
sicut - just as
lupus - wolf
M0439 (not in Perry)